เนื้อข่าว สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ฝึกปฎิบัติการบรรยายข้อมูลวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1  กันยายน –  11 ตุลาคม 2566 รวม 6 แห่ง ดังนี้                     

1.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วันที่ 1 และ 6 กันยายน 2566                                          

2.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่ 8 และ 13 กันยายน 2566

3.วัดบวรวิเวศวิหารราชวรวิหาร วันที่ 15 และ 20 กันยายน 2566

4.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วันที่ 22 และ 27 กันยายน 2566

5.วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่ 29 กันยายน และวันที่ 4 ตุลาคม 2566

6.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วันที่ 6 และ 11 ตุลาคม 2566

โดยการฝึกปฏิบัติครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ทั้งด้านบุคลิกภาพ ทักษะการบริการนักท่องเที่ยว ทักษะการถ่ายทอดข้อมูล การนำชมสถานที่ท่องเที่ยว เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นความรู้และทักษะพื้นฐานของอาชีพมัคคุเทศก์ โดยในอนาคตนักศึกษาสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในอาชีพด้านการท่องเที่ยวได้อีกมากมาย