30 ต.ค.66 งานแนะแนวและฝึกงาน นำโดย ผศ.ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีฉลองเปรียญธรรม 9 ประโยคและเข้ารับทุนการศึกษา จากวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่ น.ส.วรินทร์ เอมชาวนา สาขาวิชาการโรงแรม ปี4 น.ส.สุธีธิดา กุลวิเศษ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ปี2 น.ส.ธนภรณ์ วงศ์ตระกูล สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี2 นายตักศิลา ภูด่านบัว สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปี1 และ นายวิวิธวินท์ ยิ่งอุปการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี3 ทั้งนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธี