สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้าน โรงแรม’ Hotel tour @ Hilton ‘ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆๆค่ะ ในรายวิชา 1214304 English for Hotel Business ของผศ.ธัญญา ภาคภูมิ อาจารย์ผูสอน และอ. ดร. ปิยะภรณ์ เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแล ในวันที่ 24 ตค. 2566 ขอขอบพระคุณน้องปูเป้ HR team มากๆๆนะคะ ที่ให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ค่ะ🙏😄😀