31 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการทุนการศึกษางานแนะแนวและฝึกงาน นำโดย อ.ณัฐวิทย์ คงศรีชาย รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยคณบดี และคุณสุมลทา วงษา หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 คนได้แก่ นายฐิติวุฒน์ สารสิทธิ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปี1 และนายธนากร แสงมา สาขาวิชาการโรงแรม ปี1 เข้ารับทุนการศึกษา จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ทุนละ 10,000 บาทต่อปี