สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ณ ห้อง L401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสำหรับทำข้อสอบ TOEIC และทราบแนวทางในการเตรียมตัวทำข้อสอบ TOEIC ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สำหรับกิจกรรมในโครงการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลได้จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟังและการอ่านที่จำเป็นต่อการสอบโดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และได้รับอนุเคราะห์จาก Center for Professional Assessment (Thailand) จัดสอบให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้อง L401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550