งานแนะแนวและฝึกงาน นำโดย ผศ.ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร อาจารย์สง่า นามวัตร และ นางสาวณัฐณิชาช์ อัครมาธวรรย์ ร่วมกับ กลุ่มงานสุขภาพจิต สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร
จัดโครงการคลินิกคลายเครียด เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ที่รู้สึกไม่สบายใจ กังวลใจ วิตกกังวล รู้สึกเครียดในเรื่องการเรียน ครอบครัว ส่วนตัวและการใช้ชีวิต ได้รับบริการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล จากนักจิตวิทยาและพยาบาลวิชาชีพจิตเวช, แนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันภาวะความเครียด, วิธีปฎิบัติเพื่อการผ่อนคลาย, ประเมินสุขภาพจิต, ประเมินภาวะซึมเศร้า ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ สำนักงานฝ่ายกิจการทั่วไป อาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ