เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นำทีมคณาจารย์นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจัดกิจกรรม การเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในไทยของนักศึกษาภายใต้หัวข้อ “เยาวราชในราชมงคล” ณ ลานหน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นประธานเปิดงานและยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ด้วย