เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การประชันทักษะทางภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาไทย และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยให้แก่ผู้ชนะเลิศการประชัน เพื่อเป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (ทักษะทางภาษาไทย) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567
สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประชันทักษะทางภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ในครั้งนี้ ได้แก่
1. การแต่งคำประพันธ์ : นายกฤษณะ จิตตรีรมย์ กับนางสาวนันทกานต์ สระทองพร้อม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2. การอ่านออกเสียง : นางสาวอมราวดี แซ่ลิ้ม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3. การเขียนเรียงความ : นางสาวภคพร ศรีภาพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
4. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง : นางสาวจารินี วัฒนะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการประชันทักษะทางภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จะเข้ารับมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งเกียรติบัตรจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ในโอกาสต่อไป