สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกฝึกปฎิบัติการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในรายวิชาการดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว เส้นทาง เพชรบูรณ์-พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การจัดนำเที่ยวเต็มรูปแบบ แบบพักค้างคืน 3วัน 2คืน โดยเริ่มฝึกปฏิบัติดำเนินการตั้งแต่การสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำมาสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยว การขายโปรแกรม การติดต่อประสานงานที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชม การติดต่อรถโค้ชนำเที่ยว การต่อรองราคา และ การคำนวณราคาของโปรแกรมนำเที่ยว รวมทั้งฝึกปฏิบัติขั้นตอนการรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวจากจุดรับ-ส่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไปยังเส้นทางเพชรบูรณ์-พิษณุโลก พร้อมกิจกรรมนันทนาการบนรถโค้ชนำเที่ยวตลอดเส้นทางการเดินทาง โดยมีนักท่องเที่ยวเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ร่วมเดินทางไปกับการฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะการจัดนำเที่ยวในครั้งนี้