สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติทักษะการบรรยายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ภาค ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์ เส้นทางนครราชสีมา-บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 เพื่อฝึกปฏิบัตินอกสถานที่และบรรยายข้อมูลภาคภาษาอังกฤษในแหล่ง ท่องเที่ยวจริง โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา) ปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นพุทธศาสนสถานนิกายมหายาน ศิลปะแบบนครวัด และ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง-เมืองต่ำ (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์) ศาสนสถานฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ศิลปะแบบนครวัดและบาปวน สร้างขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16 รวมทั้งได้รับความรู้จากวิทยากรประจำอุทยานประวัติศาสตร์