การประชุมกรรมการบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน คณะศิลปศาสตร์

เรื่อง ชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และดำเนินการตามนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 รูปแบบออนไลน์
(google meet)