กรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์
คณะบดีคณะศิลปศาสตร์
(ประธานกรรมการ)
ผศ.ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผศ.ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผศ.จันทนา วงศ์หาญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(กรรมการ)
ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(กรรมการ)
อาจารย์ณัฐวิทย์ คงศรีชาย
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
(กรรมการ)
ผศ.ชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
และอุตสาหกรรมการบริการ
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา
หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสากล
(กรรมการ)
ผ.ศ.ธัญญา ภาคภูมิ
หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(กรรมการ)
อาจารย์ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา
หัวหน้าสาขาวิชา
การท่องเที่ยว
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
(กรรมการ)

อาจารย์กิติภูมิ นิลจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
(กรรมการ)
ผศ.ดาลัด พุกาธร
(กรรมการ)

อาจารย์ยุทธนา นันทิวัธวิภา
(กรรมการ)

ผศ.กิตติ เฉลิมฉัตรวรากร
(กรรมการ)

อาจารย์ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม
(กรรมการ)

อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์
(เลขานุการ)

น.ส.ศกุนตลา คงเขียว
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

น.ส.ชลาลัย ก๊าสอุไร
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
นางลัดดาวัลย์ ทองแย้ม
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
น.ส.สุพาภรณ์ รัตนะราช
(ผู้ช่วยเลขานุการ)