กรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์
คณะบดีคณะศิลปศาสตร์
(ประธานกรรมการ)
ผศ.ดร.อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผศ.ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผศ.จันทนา วงศ์หาญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(กรรมการ)
ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(กรรมการ)
อาจารย์ณัฐวิทย์ คงศรีชาย
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
(กรรมการ)
ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
(กรรมการ)
อาจารย์ ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ
และอุตสาหกรรมการบริการ
(กรรมการ)
อาจารย์สุเมธ ด้วงจู
หัวหน้าสาขาวิชา
สังคมศาสตร์
(กรรมการ)
อาจารย์ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา
หัวหน้าสาขาวิชา
การท่องเที่ยว
(กรรมการ)
อาจารย์ธรรมรัตน์ จรูญชนม์
หัวหน้าสาขาวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
(กรรมการ)

อาจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา
หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสากล
(กรรมการ)
ผ.ศ.ธัญญา ภาคภูมิ
หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(กรรมการ)
รศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์
(กรรมการ)


ผ.ศ.ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร
(กรรมการ)


ผศ.ดาลัด พุกาธร
(กรรมการ)
อาจารย์ยุทธนา นันทิวัธวิภา
(กรรมการ)
อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์
(เลขานุการ)
น.ส.ศกุนตลา คงเขียว
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
น.ส.ชลาลัย ก๊าสอุไร
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
นางลัดดาวัลย์ ทองแย้ม
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
น.ส.สุพาภรณ์ รัตนะราช
(ผู้ช่วยเลขานุการ)