เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประชันทักษะทางภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และอาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาผู้ชนะเลิศการประชันทักษะฯ ที่จะเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม ครึกครืน อดีตผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑิตฐิตา นาคเกษม อดีตผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมต่อผู้ชนะเลิศการประชันทักษะทางภาษาไทยในครั้งนี้ด้วย