คณะศิลปศาสตร์ประกอบไปด้วย 10 อาคาร ดังนี้

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

1. อาคาร 2/1, 2/2 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

อาคาร 2/1 (เตรียมปรับปรุง)

อาคาร 2/2 ชั้น 2

 • อาจารย์ศิริมา ศีลพัฒน์ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์)
 • ผศ.จันทนา วงศ์หาญ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
 • อาจารย์อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์ (ผู้ช่วยคณบดี งานแผนยุทธศาสตร์ และงานสารบัญ)
 • นางสาวสุพาภรณ์ รัตนะราช (งานสารบัญ)
 • นางสาวฤทัยภัทร ธรรมาปรีชากร (งานบุคลากร)
 • นางสาวรสสุคนธ์ ไชยนิคม (งานพัสดุ จัดซื้อ)
 • นายณัฐวุฒิ บุญสุวงศ์ (งานพัสดุ จัดจ้าง)
 • นางสาวชมภูนุช สร้อยวัน (งานการเงิน)
 • นางสาวชลาลัย ก๊าสอุไร, นายธนรัตน์ อินสกุล (งานสารสนเทศ)

อาคาร 2/2 ชั้น 3

 • ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
 • ผศ.ดร.ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี (หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา)
 • อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ นามคำ (ผู้ช่วยคณบดี งานวิจัยและงานวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ)
 • นายเกียรติศักดิ์ แซ่โค้ว (งานวิจัยและงานวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ)
 • นางลัดดาวัลย์ ทองแย้ม (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
 • นางสาวศกุนตลา คงเขียว (งานวิชาการ)
 • นายกิตติเวช พิตรอุดม (งานวิชาการ)

อาคาร 2/2 ชั้น 4

 • อาจารย์ ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง (หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ)
 • ห้องประชุม

อาคาร 2/2 ชั้น 5

 • อาจารย์ ดร.ชภณิต แจ้งสี (ประธานหลักสูตร มหาบัณฑิต และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)
 • ผศ.ดร.จำนง แก้วเนียม (อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
 • ห้องประชุม

อาคาร 2/2 ชั้น 6

 • ห้องโถง

2. อาคาร 3/1

อาคาร 3/1 ชั้น 1

 • มินิ บิ๊กซี

อาคาร 3/1 ชั้น 2

 • ห้องปฏิบัติการ 1
 • ห้องปฏิบัติการ 2

อาคาร 3/1 ชั้น 3

 • ห้องเรียนอัจฉริยะ 301
 • ห้องเรียนอัจฉริยะ 302
 • ห้องเรียนอัจฉริยะ 303
 • ห้องเรียนอัจฉริยะ 304
 • ห้องเรียนอัจฉริยะ 305

3. อาคาร 3/2 สาขาวิชาการโรงแรม

 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการ

4. อาคาร 4/1 ชั้น 2,3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการ

5. อาคาร 6/2 ชั้น 3 หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

6. อาคาร 7/2 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการ

7. อาคาร 36

 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องเรียน

อาคาร 36 ชั้น 3

 • สาขาวิชาภาษาไทย 

อาคาร 36 ชั้น 4

 • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

อาคาร 36 ชั้น 5

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

1. อาคาร 1

 • ห้องพักอาจารย์/บุคลากร
 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการ

อาคาร 1 ชั้น 1

 • งานกิจกรรมนักศึกษา
 • งานสื่อสารองค์กร
 • สโมสรนักศึกษา

อาคาร 1 ชั้น 2

 • สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชามนุษยศาสตร์

อาคาร 1 ชั้น 3

 • สาขาวิชามนุษยศาสตร์

อาคาร 1 ชั้น 4

 • ห้องเรียน

อาคาร 1 ชั้น 5

 • สาขาวิชาสังคมศาสตร์

2. อาคาร 3 ชั้น 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 • ห้องพักอาจารย์
 • ห้องเรียน

3. อาคาร 7 ชั้น 1

 • อาจารย์ณัฐวิทย์ คงศรีชาย (รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป)
 • ผศ.ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร (ผู้ช่วยคณบดี งานแนะแนว และงานฝึกงาน)
 • อาจารย์เกรียงศักดิ์ อาภามงคล (ผู้ช่วยคณบดี งานศิลปวัฒนธรรม และงานอาคารสถานที่)
 • นางสาวณัฐณิชาช์ อัครมาธวรรย์ (งานฝึกงานนักศึกษา)