รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 7 ระดับอุดมศึกษา
🔸️จัดโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา 26 มกราคม 2561
🏅 ขอแสดงความยินดีกับ
นายวิวัฒน์ ชัยมงคล ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
นางสาววันวิสา ด้วงบางซื่อ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม
นางสาวญาฐินันท์ เกษสารี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
นายพุฒิพงษ์ สุโพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
🙏คณะกรรมการอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมผศ.ธัญญาภัทร์ ผศ.ชฎาจันทร์ ผศ.ดาลัด และอ.สง่า