หัวหน้างาน คณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี
หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.สุจินต์ สุขะพงษ์
หัวหน้างาน
วารสารวิชาการและบริการวิชาการ
อาจารย์ มนัสวี ดวงลอย
หัวหน้างาน
ประเมินผลและติดตามโครงการ
อาจารย์ ณัฎฐกานต์ ณ ไพรี
หัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตร