สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพี่พาน้องเที่ยววัดชมวัง ปลูกฝังความเป็นไทย ครั้งที่ 13 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ที่ดี โดยมีนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่าเป็นแบบอย่างในการบรรยาย การนำชมและการบริการ เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องได้ศึกษาเรียนรู้ โดยมีคณาจารย์คอยให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป