บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์

น.ส.ฤทัยภัทร ธรรมาปรีชากร

งานบุคลากร
น.ส.สุพาภรณ์ รัตนะราช
งานสารบรรณ
งานประชุมหัวหน้าสาขาวิชา
น.ส.ชมภูนุช สร้อยวัน

งานการเงิน
น.ส.ชลาลัย ก๊าสอุไร
งานสารสนเทศ งานประเมินผลและติดตามผลฯ
งานประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ
นายธนรัตน์ อินสกุล
งานสารสนเทศ
(เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
น.ส.รสสุคนธ์ ไชยนิคม

งานพัสดุ การจัดซื้อ
นายณัฐวุฒิ บุญสุวงศ์
งานพัสดุ การจัดจ้าง
งานอาคารสถานที่
นายเกียรติศักดิ์ แซ่โค้ว
งานวิจัย วารสาร
งานประชุมวิชาการ
นางลัดดาวัลย์ ทองแย้ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประชุมหัวหน้าสาขาวิชา

น.ส.ศกุนตลา คงเขียว
งานวิชาการ
นายกิตติเวช พิตรอุดม
งานวิชาการ
เอกสารการพิมพ์

ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ อัครมาธวรรย์
งานกิจการทั่วไป
กิจกรรมนักศึกษา
งานสื่อสารองค์กร

น.ส.ณัฐณิชาช์ อัครมาธวรรย์
งานกิจการทั่วไป
ฝึกงานนักศึกษา

นางพราว บุรีจุ้ย
งานบริการงานบริหาร
งานจัดเลี้ยงการประชุม

น.ส.ศิริพร ศรีโยธี
ห้องปฏิบัติการ (การโรงแรม)
อาคาร 3/2

นายสำเภา สาลี
งานช่างทั่วไป
อาคาร 7, 2/1, 2/2


นายกิตติวินท์ สาธิสัตย์
งานช่างทั่วไป
อาคาร 1,3

นายสมคิด ไทรแช่มจันทร์
งานบริการเอกสาร