เมื่อวันที่ ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา ภาคภูมิ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จำนวน ๔๐ คน ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ สอนด้วยใจให้น้องเก่ง ครั้งที่ ๑๓ (English with Love for the Young XIII) ขึ้น ณ โรงเรียนธงชัยวิทยา ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนธงชัยวิทยา จำนวน ๘๐ คน

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้ที่ตนเองได้เรียนรู้ในชั้นเรียนไปใช้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ รู้จักการเสียสละและการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม เสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นให้มีเจตคติที่ดี และความมั่นใจต่อการเรียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างและเน้นทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ

 ในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงานและนักศึกษาได้รับการต้อนรับจาก นางสาววราภรณ์ เริกวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา กับนายสุวัฒน์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธงชัยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.สิริเบญจา กอวัฒนา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รวมทั้ง อาจารย์เกรียงศักดิ์ อาภามงคล ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

 อนึ่ง ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ คณะกรรมการดำเนินงานยังได้รับความอนุเคราะห์ และการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน บริษัท บีทูเอส จำกัด รวมถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน ซึ่งได้ให้การสนับสนุนทั้งกำลังกาย กำลังใจ วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำสื่อการเรียนรู้และการศึกษา และงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ด้วย