สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาออกฝึกปฎิบัติการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ในรายวิชา การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว  เส้นทางชุมชนบ้านไม้รูด จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การจัดนำเที่ยวเต็มรูปแบบ แบบพักค้างคืน 3วัน 2คืน โดยรายการนำเที่ยวชุมชนครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้เคยจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว อบรมเยาวชนผู้สื่อความหมายของชุมชนบ้านไม้รูด และนำมาต่อยอดเป็นรายการนำเที่ยวในครั้งนี้ ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อร่วมแก้ปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก โดยนำนักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนการทำขนมข้าวตอก  การมัดย้อมเสื้อด้วยสีจากต้นตะบูน เดินศึกษาเส้นทางธรรรมชาติป่าโกงกาง และล่องเรือในคลองชุมชนเพื่อชมพื้นที่ป่าชายเลน โดยมีนักท่องเที่ยวเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ร่วมเดินทางไปกับการฝึกปฏิบัติเสริมสร้างทักษะ