โครงการค่ายภาษาอังกฤษกิจกรรมสอนด้วยใจให้น้อง
ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้นำความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
2. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการ
3. เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีและความสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและผู้จัดกิจกรรม
4. เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ