โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ สำหรับบุคคลทั่วไปในงานโรงแรม
ณ ชุมชนหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 1-2 เมษายน 2562
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการผสมเครื่องดื่ม จากน้ำผลไม้ และการผสมเครื่องดื่มค็อกเทล สามารถผสมได้ด้วยตนเอง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผสมเครื่องดื่มจากน้ำผลไม้และผสมเครื่องดื่มค็อกเทลตามวาระโอกาส งานเลี้ยงรื่นเริง สังสรรค์ต่างๆ ได้ สามารถประกอบอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
3.เพื่อให้ได้มีสูตรเครื่องดื่มค็อกเทลใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อรองรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการอาหารและเครื่องดื่ม
อาจารย์ชัยศักดิ์  คล้ายแดง สาขาวิชาการโรงแรม ผู้รับผิดชอบโครงการ