โครงการเยาวชนสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ กิจกรรมเพื่อสร้างอาชีพสู่การพึ่งพาตนเอง
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพฯ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสอนงานหัตถศิลป์งานประดิษฐ์ที่เยาวชนสามารถนำไปสร้างอาชีพได้
2.เสริมสร้างแนวคิดสร้างสรรค์งานศิลป์จากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นให้กับกลุ่มเยาวชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ