โครงการอบรมทักษะเพื่อสอบวัดระดับภาษาจีน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสอบวัดระดับภาษาจีน
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3
อาจารย์ปิยวัช วสุสิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบโครงการ