โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไปและศิษย์เก่า
วันที่ 9 – 30 มีนาคม  2562 ณ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการฟัง พูด และอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์สุวิมล นภาผ่องกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ