โครงการเสริมสร้างอาชีพด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สังคม
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 กลุ่มสตรีบ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากกระดาษเยื่อสับปะรด, การทำพิมพ์หล่อภาพนูนต่ำ, การทำภาพนูนต่ำเยื่อ ใบสับปะรด, และกลุ่มชุมชนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์
มีวัตถุประสงค์
1. ประชาชนหรือผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจในชุมชนมีการเติบโต สามารถยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนได้
2. ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน พัฒนาให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของตลาดโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานเข้าไปในผลิตภัณฑ์
3. ให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนแก่กลุ่มแม่บ้าน
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากการดำเนินโครงการฯ ชาวบ้าน กลุ่มสตรีบ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ได้นำผลงานที่ได้ฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าวไปส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัดราชบุรี