ART EXHIBITION ONLINE
“สุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”
15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564
โดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา จาก 4 สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยทักษิณ