ที่ 0135/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ที่ 0134/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ ตำราหรือหนังสือ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ (Peer reviewer)
ที่ 0133/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ที่ 0132/2562 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ 0131/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
ที่ 0130/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 0129/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 The 1st National Liberal Arts Conference on Wisdom, Innovation, Social Sciences&Hospitality (WISH 2019)
ที่ 0128/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ 0127/2562 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
ที่ 0126/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณ์งานท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อชุมชนยั่งยืน
ที่ 0125.1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและดูแลนักศึกษาแข่งขันกีฬาสาธรเกมส์ ครั้งที่ 12
ที่ 0125/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
ที่ 0124/2562 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0123/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ 0122/2562 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดี
ที่ 0121/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนร่างหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์สู่อุตสาหกรรมบริการยุค 4.0
ที่ 0120/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ 0119/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0118/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ 0117/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0116/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0115/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0114.1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่ 0114/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Dermot P S White) จากงบประมาณแผ่นดิน
ที่ 0113/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Miss Liu Jiaxiang) จากงบประมาณแผ่นดิน
ที่ 0112/2562 แต่งตั้งครณะกรรมการคุมสอบปลายภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่ 0111/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานปีการศึกษา 2562
ที่ 0110/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราว (นายปิยะนันท์ เกิดสมบัติ งบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าจ้างชั่วคราว)
ที่ 0109/2562 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และภาษาไทย)
ที่ 0108/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr. Lin Hung Cheng)
ที่ 0107/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ศิลปศาสตร์ผูกพัน รักนี้ไม่มีวันเกษียณ” ประจำปี 2562 (Beautiful Day)
ที่ 0106.1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0106/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่ 0105/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัตงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0104.1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562
ที่ 0104/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ที่ 0103/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ 0102/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “Legend of Love Songs” เพื่อระดมทุนจัดงานการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
ที่ 0101/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ 0100/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
ที่ 0099/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
ที่ 0098/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
ที่ 0097/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ที่ 0096/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
ที่ 0095/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่ 0094/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0093/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ที่ 0092/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0091/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0090/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0089/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ 0088/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ที่ 0087/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ที่ 0086/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญึ่ปุ่น
ที่ 0085/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0084/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา (เพิ่มเติม)
ที่ 0083/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0082/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่ 0081/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0080/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ที่ 0079/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0078/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
ที่ 0077/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ที่ 0076.1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เพื่อสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (Exit Exam)
ที่ 0076/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 (L-Arts Radio Program)
ที่ 0075/2562 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดตู้ข้อสอบ
ที่ 0074/2562 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวนักศึกษา
ที่ 0073/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0072/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0072/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ที่ 0071/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0070/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0069/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ที่ 0068/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการแข่งทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่5
ที่ 0067/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวนักศึกษา
ที่ 0066/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
ที่ 0065.1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการด้านสังคม การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอก หัวข้อ กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC
ที่ 0065/2562 มอบหมายภาระงานให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ 0064/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษนักศึกษากรณีทุจริตในการสอบ
ที่ 0063/2562 แต่งตั้งอาจารย์ควบคุมการจัดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่และร้องเพลงเชียร์
ที่ 0062/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0061/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562
ที่ 0060/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา2562
ที่ 0059/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0058/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง ความท้าทายในการจัดการศึกษาในโลกแห่งอนาคต
ที่ 0057/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรม Creative Camp สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2562
ที่ 0056/2562 แต่งตั้งพี่เลี้ยง
ที่ 0055/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่5
ที่ 0054/2562 แต่งตั้งพี่เลี้ยง
ที่ 0053/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0052/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0051/2562
ที่ 0050/2562 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก
ที่ 0049/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0049/2562 แต่งตั้งพี่เลี้ยง
ที่ 0048/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0048/2562 แต่งตั้งพี่เลี้ยง
ที่ 0047/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ที่ 0047/2562 แต่งตั้งพี่เลี้ยง
ที่ 0046/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ 0045/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0044/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0043/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0042/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0041/2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ 0040/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0039/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดประชุมศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1
ที่ 0038/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ที่ 0037/2562 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก
ที่ 0036/2562 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ 0035/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
ที่ 0034/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ 
ที่ 0033/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลภายนอกและศิษย์เก่า 
ที่ 0032/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ 
ที่ 0031/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ 
ที่ 0030/2562 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ
ที่ 0029/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
ที่ 0028/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พนักงานเงินรายได้
ที่ 0027/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ที่ 0026/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบ้ติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
ที่ 0025/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่ 0024/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0023/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ที่ 0022/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0021/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0020/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0019/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชา ภาษาไทย
ที่ 0018/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชา สังคมศาสตร์
ที่ 0017/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชา พลศึกษาและนันทนาการ
ที่ 0016/2562 แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0015/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชา การท่องเที่ยว
ที่ 0014/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0013/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ที่ 0012/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมทักษะเพื่อสอบวัดระดับภาษาจีน
ที่ 0011/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ที่ 0010/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ 0009/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรอง
ที่ 0008/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0007/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ 0006/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (UTK’ Got Talent) ครั้งที่ 10
ที่ 0005/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาคัดเลือกผู้นำสโมสรนักศึกษาตามระบบประชาธิปไตย
ที่ 0004/2562 โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย
ที่ 0003/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกเทศกาลโครงการตรุษจีนในวัฒนธรรมไทย
ที่ 0002.1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ที่ 0002/2562
ที่ 0001/2562
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร