ART EXHIBITION ONLINE
“นิทรรศการเฉพาะงานภูมิปัญญาไทย ปี65”
แสดงตั้งแต่ 5 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2565
โดยนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ