ART EXHIBITION ONLINE # 3
“สุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”
28 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2565
โดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา จาก 7 สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์