0140/2566 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mr.Billings Dana Sriumporn)
0139/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
0138/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โครงการ Workplace English in Western Australia (WEWA)
0137/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (ผศ.จันทนา วงศ์หาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์)
0136/2566 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Miss Hitomi Yuri)
0135/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
0134/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
0133/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (ผศ.จันทนา วงศ์หาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์)
0132/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการการประชันทักษะทางภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1”
0131/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 12 (UTK’s Got Talents 2023) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปีการศึกษา 2566”
0130/2566 ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2566-2570
0129/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
0128/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566
0127/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566
0126/2566 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นส.ปิยะวรรณ เจริญชัยวัฒน์) พี่เลี้ยงให้กับ Mr.Yizhou Huo
0125/2566 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์
0124/2566 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์
0123/2566 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์
0122/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
0121/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr. Billings Dana Sriumporn)
0120/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
0119/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
0118/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
0117/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
0116/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (ผศ.จันทนา วงศ์หาญ)
0115/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Ms.Makiko Kawase)
0114/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)
0113/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
0112/2566 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mr.Olivier Ebua Mua)
0111/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ให้ ผศ.จันทนา วงศ์หาญ รักษาราชการแทน)
0110/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
0109/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr. Yizhou Huo)
0108/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4”
0107/2566 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์ (ผศ.ดาลัด พุกาธร หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์)
0106/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Miss Liu Jiaxiang)
0105/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราว (นายสมคิด ไทรแช่มจันทร์)
0104/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ
0103/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
0102/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
0101/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฎิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
0100/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0099/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
0098/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
0097/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “สอนด้วยใจให้น้องเก่ง ครั้งที่ 13” (English with Love for the Young XII)
0096/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการงานครัวโรงแรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
0095/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
0094/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
0093/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
0092/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
0091/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
0090/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
0089/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
0088/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
0087/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน L-ARTS GAME ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566
0086/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566
0085/2566 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นายธิติกานต์ แสงอากาศ)
0084/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ศิลปศาสตร์ผูกพัน รักนี้ไม่มีวันเกษียณ” ประจำปี 2566 (ผ้าไทย)
0083/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
0082/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
0081/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Miss Kailing Zhao)
0080/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Federico Quadraro)
0079/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 (WISH 2023)
0078/2566 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mr.Akpan Solomon Cletus)
0077/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
0076/2566 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางอมรพรรณ จำปา)
0075/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
0074/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Dominick Cartwright)
0073/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Naoki Yamagishi)
0072/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
0071/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา
0070/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0069/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
0068/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา มทร.กรุงเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการบริการโดยใช้บอร์ดเกม
0067/2566 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (ผศ.บุญญาภา แจ้งสี)
0066/2566 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (ผศ.ธัญญา ภาคภูมิ)
0065/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Ndi Simplice Anwateh)
0064/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
0063.1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด
0063/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปรับความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลปีการศึกษา 2566 (English Preparation Course for Freshmen 2023)
0062/2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
0061/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
0060/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Brian Blanchfield)
0059/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (นายณัฐวิทย์ คงศรีชาย)
0058/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์
0057/2566 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นายวรพล น้อยนิล)
0056.1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
0056/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านวิชาการ
0055/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Olivier Ebua Mua)
0054/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Akpan Solomon Cletus)
0053.1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพทักษะทางภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป
0053/2566 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี (นางสาวสุภาพร อรรคพิณ)
0052/2566 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นายโสภณ สาคูแก้ว)
0051/2566 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mr. Nakayama Ryoji)
0050/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (ผศ.จันทนา วงศ์หาญ)
0049/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr. Watanabe Shuichi)
0048/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Ms. Hitomi Yuri)
0047/2566 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mr. Rainer Hans Stasiewski)
0046/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ
0045/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
0044/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
0043/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
0042/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
0041/2566 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่
0040/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์
0039/2566 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
0038/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Miss Ayaka Hata)
0037/2566 –
0036/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
0035/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
0034/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
0033/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr. Alan Robert White)
0032/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC สำหรับชั้นปีที่ 3
0031/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565
0030/2566 –
0029/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ”เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (Career Preparation in Post-Job Training 2022)
0028.1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา
0028/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
0027/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
0026/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
0025/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
0024/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
0023/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
0022/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชพลศึกษาและนันทนาการ
0021/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
0020/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
0019/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
0018/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
0017/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
0016/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0015/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
0014/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0013/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
0012/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ)
0011/2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ)
0010/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
0009/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาคัดเลือกผู้นำสโมสรนักศึกษาตามระบบประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2565
0008/2566 จ้างลูกจ้างชั่วคราว (นายสมคิด ไทรแช่มจันทร์)
0007/2566 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางพราว บุรีจุ้ย)
0006/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
0005/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
0004/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระบบคลังหน่วยกิต
0003/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบอกเล่าวัฒนธรรมจีนผ่านภาษาและแอนิเมชันจีน
0002/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ “สาธรเกมส์ ครั้งที่ 13”
0001/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป