0044/2567 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Jason Andrew Link)
0043/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน (ประเมิน นายปิยวัช วสุสิริกุล)
0042/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน (ประเมิน นางสาวพรรณทิพย์ เดชตระกูลวงศ์)
0041/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน (ประเมิน นางสาวสุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา)
0040/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน (ประเมิน นางสาวนิพาภรณ์ แสงสว่าง)
0039/2567 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Watanabe Shuichi)
0038/2567 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Miss Ayaka Hate)
0037/2567 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Alan Robert White)
0036/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ระยะที่ 1
0035/2567 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent study) (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ)
0034/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
0033/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาจีน
0032/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น
0031/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาไทย
0030/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
0029/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
0028/2567 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Miss Nozomi Kawakami)
0027/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566
0026/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน (ประเมิน นายชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา)
0025/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน (ประเมิน นายเกรียงศักดิ์ อาภามงคล)
0024/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน (ประเมิน นส.ดาราวรรณ ไศลมณี)
0023/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน (ประเมิน นายกิติภูมิ นิลจันทร์)
0022/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK4-HSKK ระดับต้น ประจำปี 2567
0021/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0020/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
0019/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
0018/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
0017/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
0016/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
0015/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
0014/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ
0013/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3”
0012/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
0011/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
0010/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาคัดเลือกผู้นำสโมสรนักศึกษาตามระบบประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2567
0009/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด
0008/2567 –
0007/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
0006/2567 –
0005/2567 แต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยรักษาราชการแทน (ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์)
0004/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน (อาจารย์ศุภวัฒน์ นามคำ)
0003/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน (อาจารย์อินท์ชัญญา น้อยนิล)
0002/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน (อาจารย์สมชาย ไชยเขตธนัง)
0001/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน (อาจารย์วรพล น้อยนิล)