สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

อาจารย์ วรพล น้อยนิล
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
่ผศ.สุวิมล นภาผ่องกุล
อาจารย์ สมชาย ไชยเขตธนัง
อาจารย์ Naoki Yamagishi
อาจารย์ อินท์ชัญญา น้อยนิล
อาจารย์ Shuichi Watanabe
อาจารย์ Yuri Hitomi
อาจารย์ Kawase Makiko
อาจารย์อัจฉรา อึ้งตระกูล
อาจารย์ Hata Ayaka