สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

อ.ดร.สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริยา
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์ ปิยวัช วสุสิริกุล
อาจารย์ ณกมล ตั้งจิตอธิษฐาน
อ.ดร.พรรณทิพย์ เดชตระกูลวงศ์
อาจารย์ Liu Jiaxiang
อาจารย์ วิทยา สุวรรณากรรัตน์
อาจารย์ Kailing Zhao