สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

อาจารย์ ชยินทร์ธร ธาดาดุสิตา
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
รศ.ดร.สุมาลี นันทศิริพล
อาจารย์ ดร.สุภาพร อรรคพิณ
อาจารย์ ดร.อริยา เรียงจันทร์
อาจารย์ ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ
อาจารย์ พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล
อาจารย์ ฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม
อาจารย์ พิราวรรณ งอกชัยภูมิ

อาจารย์ ปานชีวา มงคลอภิโชติ

อาจารย์ วริศ หมัดป้องตัว