สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ภาควิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ สุเมธ ด้วงจู
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์
ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
ผศ.ประภาพร นันทการัตน์
อาจารย์ สง่า นามวัตร
ผศ.รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์