สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ภาควิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ
หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ผศ.วิสุทธิ์ ยิ่งอุปการ
อาจารย์ สุเปรม นนทะวงษ์
อาจารย์ โสภณ สาคูแก้ว
อาจารย์ ฌาณัฏฐ์ ภัคธันยสิทธิ์
อาจารย์ ชินณรงค์ ชูไกรไทย