ที่ 0147/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานจัดเลี้ยงในโรงแรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ 0146/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ที่ 0145/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0144/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0143/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0142/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0141/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ “ศิลปศาสตร์บริการวิชาการเพื่อสังคม”
ที่ 0140/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน (นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง)
ที่ 0139/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 0138/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0137/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0136/2563 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mrs.Masako Nakano)
ที่ 0135/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ที่ 0134/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563
ที่ 0133/2563 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
ที่ 0132/2563 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานจัดเลี้ยงในงานโรงแรม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ 0131/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่ 0130/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ที่ 0129/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประเมินผลและติดตามโครงการ
ที่ 0128/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ที่ 0127/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2563
ที่ 0126/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr. Fukunaga Koji)
ที่ 0125/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0124/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ 0123/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ 0122/2563 แต่งตั้งอาจารย์ดูแลความสงบเรียบร้อยของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15-30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-18.00 น.
ที่ 0121/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
ที่ 0120/2563 โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
ที่ 0119/2563 มอบหมายภาระงานให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ 0118/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Dermot P S White)
ที่ 0117/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Miss Liu Jiaxiang)
ที่ 0116/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Lin Hung Cheng)
ที่ 0115/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ที่ 0114/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2
ที่ 0113/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ L-Arts Freshy Night การประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ที่ 0112.1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
ที่ 0112/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0111/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราว (นายปิยะนันท์ เกิดสมบัติ)
ที่ 0110/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ศิลปศาสตร์ผูกพัน รักนี้ไม่มีวันเกษียณ” ประจำปี 2563 (Vintage Day)
ที่ 0109/2563 แต่งตั้งอาจารย์ดูแลความสงบเรียบร้อยของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-30 กันยายน 2563 เวลา 16.00-18.00 น.
ที่ 0108/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ประเภททั่วไป
ที่ 0107/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
ที่ 0106/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
ที่ 0105/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
ที่ 0104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ที่ 0103/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ที่ 0102/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ที่ 0100/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0099/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0098/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0097/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0096/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0095/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ 0094/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
ที่ 0093/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ 0092/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ที่ 0091/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
ที่ 0090/2563 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
ที่ 0089/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการบริการจากสถานศึกษาสู่การจ้างงาน “UTK Hospitality Job Fair 2020”
ที่ 0088/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียน
ที่ 0087/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0086/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0085/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0084/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0083/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
ที่ 0082/2563 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางสาวสุวิมล นภาผ่องกุล) เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ นายสมชาย ไชยเขตธนัง
ที่ 0081/2563 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ) เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ นายธิติกานต์ แสงอากาศ
ที่ 0080/2563 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางสาวสุวิมล นภาผ่องกุล) เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ นายสมชาย ไชยเขตธนัง
ที่ 0079/2563 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางสาวณกมล ตั้งจิตอธิษฐาน) เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ นายวิทยา สุวรรณากรรัตน์
ที่ 0078/2563 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางสาวอริยา เรียงจันทร์) เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ นางสาวปานชีวา มงคลอภิโชติ
ที่ 0077/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมภาษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพเขตสาทร
ที่ 0076/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
ที่ 0075/2563 มอบหมายภาระงานให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ (นายสุพจน์ แซ่เตียว)
ที่ 0074/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Fukunaga Koji)
ที่ 0073/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวนักศึกษา
ที่ 0072/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
ที่ 0071.1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปรับความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปีการศึกษา 2563 (English Preparation Course for Freshman 2020) ผ่านช่องทางออนไลน์
ที่ 0071/2563 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (ให้นายฉัตรดนัย ใจเสงี่ยม ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับ น.ส.พิราวรรณ งอกชัยภูมิ)
ที่ 0070/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Dominick Cartwright)
ที่ 0069/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Naoki Yamagishi)
ที่ 0068/2563 แต่งตั้งอาจารย์ดูแลความสงบเรียบร้อยของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ที่ 0067/2563
ที่ 0066/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ
ที่ 0065/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2
ที่ 0064/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา
ที่ 0063/2563 แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวมนัสวี ดวงลอย แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานประเมินผลและติดตามผลโครงการ)
ที่ 0062/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ที่ 0061/2563 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mrs.Atsuko Ishii)
ที่ 0060/2563 แต่งตั้งพี่เลี้ยง(นางสาวอินท์ชัญญา คงทะเล)
ที่ 0059/2563 แต่งตั้งพี่เลี้ยง(นายวรพล น้อยนิล)
ที่ 0058/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ ตำราหรือหนังสือหรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ (peer reviewer)
ที่ 0057/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ที่ 0056/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ Mr.Brian Blanchfield
ที่ 0055/2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ที่ 0054/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2564
ที่ 0053/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2564
ที่ 0052.1/2563 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก
ที่ 0052/2563 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำรำยงำนประเมินตนเองของคณบดีคณะศิลปศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ 2562
ที่ 0051/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ Ms.Satoko Otsuka
ที่ 0050/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ Mr.Koji Arii
ที่ 0049/2563 แต่งตั้งประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0048/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0047/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชียวชาญเฉพาะ
ที่ 0046/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0045/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0044/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0043/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ Ms.Nakano Masako
ที่ 0042/2563 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ Mr.Rainer Hans Stasiewski
ที่ 0041/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารอาคาร1 พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ 0040/2563 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563
ที่ 0039/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0038/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0037/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ที่ 0036/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0035/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0034/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0033/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0032/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
ที่ 0031/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
ที่ 0030/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
ที่ 0029/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ที่ 0028/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
ที่ 0027/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่ 0026/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ที่ 0025/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ที่ 0024/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ 0023/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
ที่ 0022/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ ตำราหรือหนังสือหรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ (peer reviewer)
ที่ 0021/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ที่ 0020.1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษประจำภาคเรียน
ที่ 0020/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
ที่ 0019/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ 0018/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
ที่ 0017/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย ด้านสังคมศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการในยุค 4.0.”
ที่ 0016/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวนักศึกษา
ที่ 0015/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ ตำราหรือหนังสือ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ (peer reviewer)
ที่ 0014/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารคำสอน
ที่ 0013/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ที่ 0012/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (การทดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา) ให้กับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2559
ที่ 0011/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
ที่ 0010/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดบ้านราชมงคลกรุงเทพ UTK Open House 2020
ที่ 0009.1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการจิตอาสาทำเครื่องดื่มสมุนไพรน้ำปานะ ถวายพระสงฆ์ในวันสำคัญพระพุทธศาสนา
ที่ 0009/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษาปีการศึกษา 2562
ที่ 0008/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0007/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ที่ 0006/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0005/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิชาการภาษาต่างประเทศเพื่อชุมชนยั่งยืน
ที่ 0004/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ L-Arts เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
ที่ 0003/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่จำนวน 2 หลักสูตร
ที่ 0002/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการใช้ภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสนใจทั่วไป หัวข้อ ตะลุยโจทย์ TOEIC 200 ข้อ
ที่ 0001/2563 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางสาวสุวิมล นภาผ่องกุล)