ข้อมูลและเอกสารดาวน์โหลดงานประกันคุณภาพการศึกษา

กำหนดการตรวจประกันฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ตารางผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ.

คู่มือการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2561  

รายงานการประเมินตนเอง

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา