โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • โครงการอบรมวิชาการ ภาษาต่างประเทศเพื่อชุมชนยั่งยืน
  • โครงการพัฒนาอัตลักษณ์งานท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเพื่อชุมชน
  • โครงการอบรมภาษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ เขตสาทร

โครงการบริการสังคม (นอกแผน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563