ขอเชิญนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เข้ากลุ่ม OpenChat ด้วยการแสกน QR code ข้างล่างนี้


เนื่องจากกลุ่มนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการคัดกรอง จึงขอความร่วมมือนักศึกษาที่เข้าร่วมกลุ่มทุกท่านดังนี้

1.ใช้รูปประจำตัวที่เห็นหน้าตัวเองชัดเจน

2. ใช้ชื่อเล่นหรือขื่อจริง ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ตามด้วยชื่อย่อสาขา และรหัสนักศึกษา (เช่น ตั้ม อส. 63 เป็นต้น)

3. ใช้ภาษาที่สุภาพ

4. ไม่ลงรูปหรือใช้ถ้อยคำที่ส่อไปในทางอนาจาร

5. ห้ามโพสต์ขายของต่างๆ

ตัวอย่างชื่อย่อสาขา
1.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น = ภญ
2.สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร = ภจ
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล = อส
4.สาขาวิชาการโรงแรม = รร
5.สาขาวิชาการท่องเที่ยว =ทท
6.สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย = พภ