ที่ปรึกษาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์วนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา
ข้าราชการบำนาญ
ผศ. บุญสม ครึกครืน
ข้าราชการบำนาญ
ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษม
ข้าราชการบำนาญ
อาจารย์ ดร.รุจจิพร บัวแก้ว
ข้าราชการบำนาญ
อาจารย์ ดร.ชภณิต แจ้งสี
ข้าราชการบำนาญ