ที่ 0137/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเลี้ยงปีใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 แบบวิถีใหม่
ที่ 0136/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EIC English Contest 2021 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์”
ที่ 0135/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ที่ 0134/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ
ที่ 0133/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระบบคลังหน่วยกิต
ที่ 0132/2564
ที่ 0131/2564 แต่งตั้งประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0130/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฏิบัติงานในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2564
ที่ 0129/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย “การสร้างหัวข้องานวิจัยเชิงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในบริบททางพหุวัฒนธรรม”
ที่ 0128/2564
ที่ 0127/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ พ.ศ. 2565
ที่ 0126/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขาย โดยวิธีคัดเลือก
ที่ 0125/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
ที่ 0124/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่
ที่ 0123/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ที่ 0122/2564 แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0121/2564 มอบหมายภาระงานให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ 0120/2564 แต่งตั้งพี่เลี้ยง ให้กับนายธนรัตน์ อินสกุล
ที่ 0119/2564 แต่งตั้งพี่เลี้ยง ให้กับนายฤทธิรัตน์ ดารารัตน์
ที่ 0118/2564 แต่งตั้งพี่เลี้ยง ให้กับนางสาวภัสภ์กิตติ์ โกศลยุทธสาร
ที่ 0117/2564 แต่งตั้งพี่เลี้ยง ให้กับนางสาววรกานต์ เฉลิมชัยกิจ
ที่ 0116/2564 แต่งตั้งพี่เลี้ยง ให้กับนายวริศ หมัดป้องตัว
ที่ 0115/2564 แต่งตั้งพี่เลี้ยง ให้กับนางสาวกิติยา ขำเปรม
ที่ 0114/2564 แต่งตั้งประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0113/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0112/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 0111/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ 0110/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีการศึกษา 2564
ที่ 0109/2564 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mrs.Satoko Otsuka)
ที่ 0108/2564 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mr.Hung-Cheng Lin)
ที่ 0107/2564 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Miss Liu Jiaxiang)
ที่ 0106/2564 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Dermot P S White)
ที่ 0105/2564 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Fukunaga Koji)
ที่ 0104/2564
ที่ 0103/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)
ที่ 0102/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3ฯ
ที่ 0101/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเงินรายได้
ที่ 0100/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ศิลปศาสตร์ผูกพัน รักนี้ไม่มีวันเกษียณ” ประจำปี 2564 แบบวิถีใหม่
ที่ 0099/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ 0098/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
ที่ 0097/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
ที่ 0096/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
ที่ 0095/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ที่ 0094/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
ที่ 0093/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่ 0092/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0091/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื่อสารสากล
ที่ 0090/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0089/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0088/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0087/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ 0086/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ที่ 0085/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ที่ 0084/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0083/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0082/2564 จ้างลูกจ้างชั่วคราว (นายปิยะนันท์ เกิดสมบัติ)
ที่ 0081/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ ตำราหรือหนังสือ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ (peer reviewer)
ที่ 0080/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0079/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0078/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศิลปศาสตร์คลินิกวิจัย (L-Arts Research Clinic)
ที่ 0077.1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขาย
ที่ 0077/2564
ที่ 0076.1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องการเรียนรู้แบบ Active Learning 42 ที่นั่ง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ 0076/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ที่ 0075/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ 0074/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0073/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0072/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0071/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ที่ 0070/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0069/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0068/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0067/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
ที่ 0066/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวนักศึกษา
ที่ 0065/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลปีการศึกษา 2564 (English Preparation Course for Freshmen 2021) ผ่านช่องทางออนไลน์
ที่ 0064/2564
ที่ 0063/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ 0062/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ
ที่ 0061/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่ 0060/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทดสอบเพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาภาษาอังกฤษ
ที่ 0059/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่ 0058/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ
ที่ 0057/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ 0056/2564 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Dominick Cartwright)
ที่ 0055/2564 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr. Naoki Yamagishi)
ที่ 0054/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตีราคากลาง (งานรื้อถอนอาคารคณะศิลปศาสตร์)
ที่ 0053/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0052/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0051/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0050/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0049/2564 แต่งตั้งประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์
ที่ 0048/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ที่ 0047.1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ที่ 0047/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ที่ 0046/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
ที่ 0045/2564 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Brian Blanchfield)
ที่ 0044/2564 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นายมงคล พันธ์เขียว)
ที่ 0043/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0042/2564 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย)
ที่ 0041/2564 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Ms.Satoko Otsuka)
ที่ 0040/2564 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Koji Arii)
ที่ 0039/2564 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ
ที่ 0038/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ 0037/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0036/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องการเรียนรู้แบบ Active Learning 42 ที่นั่ง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ 0035/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563(เพิ่มเติม)
ที่ 0034/2564 ยกเลิกแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0033/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0032/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ที่ 0031/2564 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Rainer Hans Stasiewski)
ที่ 0030/2564 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Ryoji Nakayama)
ที่ 0029.1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียน
ที่ 0029/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
ที่ 0028.1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ 0028/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ 0027/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ 0026/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ที่ 0025/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ที่ 0024/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่ 0023/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ 0022/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ 0021/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเงินรายได้
ที่ 0020/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ที่ 0019/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
ที่ 0018/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
ที่ 0017/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่ 0016/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ที่ 0015/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ที่ 0014/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ที่ 0013/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
ที่ 0012/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ 0011/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ที่ 0010/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ที่ 0009/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่ 0008/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ที่ 0007/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
ที่ 0006/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
ที่ 0005/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบคำสอน
ที่ 0004/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ คณะศิลปศาสตร์เป็นกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ที่ 0003/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามงาน งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์ 1 หลัง
ที่ 0002/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ครุภัณฑ์ห้องการเรียนรู้แบบ Active Learning 42 นั่ง 1 ชุด)
ที่ 0001/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ชุด)