0144/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
0143/2565 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (Miss Liu Jiaxiang)
0142/2565 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก (นายปิยะนันท์ เกิดสมบัติ)
0141/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ชำรุด
0140/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
0139/2565 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางสาวอมรพรรณ จำปา)
0138/2565 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางสาวสุภาพร อรรคพิณ)
0137/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตร ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
0136/2565 มอบหมายภาระงานให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ ให้ปฏิบัติหน้าที่
0135/2565 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางอัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์)
0134/2565 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นายวรพล น้อยนิล)
0133/2565 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นางสาวปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ)
0132/2565 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นายโสภณ สาคูแก้ว)
0131/2565 แต่งตั้งพี่เลี้ยง (นายณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ)
0130/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ ตำราหรือหนังสือ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ (peer reviewer)
0129/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
0128/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565
0127/2565 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
0126/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ
0125/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม เพื่อรับโอนข้าราชการในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์
0124/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน L-Arts GAME ครั้งที่ 14 “L-ARTS COLOR SPORTS” ประจำปีการศึกษา 2565
0123/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Billings Dana Sriumporn)
0122/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (MS.Kawase Makiko)
0121/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2565
0120/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประเมินตนเองของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
0119/2565
0118/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
0117/2565 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mr.Dermot P S White)
0116/2565 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mr.Fukunaga Koji)
0115/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Miss Liu Jiaxiang)
0114/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ ตำราหรือหนังสือ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ (peer reviewer)
0113/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Billings Dana Sriumporn)
0112/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ L-Arts เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (์Night Run ครั้งที่ 3)
0111/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์
0110/2565 แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์
0109/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน “โครงการ Towards the Best EIC Together ปีการศึกษา 2565”
0108/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Miss Kailing Zhao)
0107/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ต่อเนื่อง 2 ปี
0106/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดตั้ง “หน่วยอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”
0105/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
0104/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
0103/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
0102/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0101/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรมแรม
0100/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราว (นายปิยะนันท์ เกิดสมบัติ)
0099/2565
0098/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
0097.1/2565 มอบอำนาจหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา ประเมินผลการปฏิบัติราชการแทนคณบดี
0097/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
0096/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
0095/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
0094/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
0093/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
0092/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
0091/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
0090/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
0089/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
0088/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
0087/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0086/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
0085/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0084/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
0083/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
0082/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
0081/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
0080/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
0079/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ “เตรียมความพร้อมสำหรับงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อการแข่งขัน”
0078/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิในการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
0077/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ศิลปศาสตร์ผูกพัน รักนี้ไม่มีวันเกษียณ” ประจำปี 2565
0076.1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะประจำคณะศิลปศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
0076/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
0075/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตร Premium Course หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2565
0074/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565
0073/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
0072/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ)
0071/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
0070/2565 แต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
0069/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
0068/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Dominick Cartwright)
0067/2565
0066/2565
0065/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
0064/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
0063/2565 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดี
0062/2565 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
0061/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
0060/2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
0059/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Oliver Ebua Mua)
0058/2565 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่
0057/2565 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์
0056/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
0055.1/2565 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
0055/2565 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
0054/2565 แต่งตั้งประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์
0053/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนางานท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
0052/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Naoki Yamagishi)
0051/2565 –
0050/2565 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
0049/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Brian Blanchfield)
0048/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Akpan Solomon Cletus)
0047/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Speech Contest การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย หัวข้อ “BE YOURSELF BUT ALWAYS YOUR BETTER SELF”
0046/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอัตลักษณ์งานท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ เพื่อชุมชนยั่งยืน
0045/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปีการศึกษา 2565 (English Preparation Course for Freshmen 2022) ผ่านช่องทางออนไลน์
0044/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะประจำคณะศิลปศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
0043/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ ตำราหรือหนังสือ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ (peer reviewer)
0042/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
0041/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการสร้างอาชีพใหม่ด้วยแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทร้พยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยื้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
0040/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Ryoji Nakayama)
0039/2565 อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศลาออก (Mr.Koji Arii)
0038/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
0037/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
0036/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Mr.Rainer Hans Stasiewski)
0035/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ ตำราหรือหนังสือ หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ (peer reviewer)
0034/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
0033/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
0032/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
0031/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0030/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
0029/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะศิลปศาสตร์เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
0028/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษแบบ CLT
0027/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ (Ms.Hitomi Yuri)
0026/2565 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ (Mr.Watanabe Shuichi)
0025/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งวิชาการ
0024/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราว
0023/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการพนักงานเงินรายได้
0022/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
0021/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างประจำ
0020/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป
0019/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
0018/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0017/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
0016/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสือสาร
0015/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการโรงแรม
0014/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย
0013/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
0012/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
0011/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
0010/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
0009/2565 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
0008/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
0007/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
0006/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
0005/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาคัดเลือกผู้นำสโมสรนักศึกษาตามระบบประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2565
0004/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC: การพัฒนาทักษะการทำข้อสอบสำหรับนักศึกษา EIC ผ่านห้องอบรมออนไลน์
0003/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
0002/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์
0001/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2564