สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
(ชื่อหลักสูตร : การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย)
ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ

อาจารย์ ธรรมรัตน์ จรูญชนม์
หัวหน้าสาขาวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
อาจารย์ ณัฐวิทย์ คงศรีชาย
รศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์
อาจารย์ ศุภาสี วงษ์ทองดี
อาจารย์ ดร.เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม

อาจารย์ อนุชา กลมเกลี้ยง
อาจารย์ ฤทธิรัตน์ ดารารัตน์